Hsk

GDPR-info Hanvikens SK

Publicerad 2018-05-25 17:57

Hanvikens SK – Information om behandling av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Hanvikens Sportklubb, org nr 812400-3412, nedan kallat Hanvikens SK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av vissa av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som Hanvikens SK behandlar om dig, såsom personuppgiftsansvarig, är uppgifter om ditt namn, personnummer, adress och lagtillhörighet.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning: Hanvikens SK berättigade intresse av att behandla dess personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi som förening ska kunna söka LOK-stöd (både kommunalt och statligt stöd) som grundar sig på personnummer. Hanvikens SK behöver även uppgifterna för att kunna kontakta dig kring föreningens verksamhet samt för laguppställningar och matchprotokoll.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter inhämtas från din lagtillhörighet i My Club, som är föreningens personuppgiftsbiträde, det är du eller din tränare som lägger upp informationen där.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för föreningens räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Utöver My Club lämnar föreningen ut dina personuppgifter till Stockholms idrotters förbund och Svenska idrotters förbund i samband med matcher och övergångar. Informationen kommer även att delas med de lag som ingår i samma seriespel via matchprotokollen. Vidare lämnas informationen till Riksidrottsförbundet och kommunen i samband med LOK-stödsansökan och till Cleverec (för tillsättning av och ersättning till domare i samband med matcher/tävlingar). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter: Skatteverket (kontrolluppgifter).

Överföring av personuppgifter till tredje land

Hanvikens SK behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hanvikens SK behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra våra avtal med Stockholms idrotters förbund, Svenska idrotters förbund, Riksidrottsförbundet, Cleverec och kommunen behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över föreningars hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt kansli per telefon 08-712 44 03 eller per e-mail kansli@hanvikenssk.se


Hanvikens Sportklubb

GLÄDJE - GEMENSKAP - UTVECKLING
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub